3,8 mld zł na wspieranie technologii wodorowej, magazynowanie energii oraz elektromobilność

3,8 mld zł na wspieranie technologii wodorowej, magazynowanie energii oraz elektromobilność

Program NFOŚiGW - Nowa Energia będzie wspierał technologie umożliwiające budowanie niskoemisyjnego, rozproszonego systemy energetycznego.

Pojawią się również pieniądze wspierające zakup autobusów elektrycznych i wodorowych. Budżet obu programów ma sięgać aż 3,8 mld zł.

wsparcie technologii wodorowej

Wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym generuje potrzebę tworzenia obszarów samobilansujących się , rozwoju magazynów energii i elektrolizerów, umożliwiających  spożytkowanie nadwyżek energii z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych do produkcji wodoru. Zapewnia prof. Maciej Chorowski Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozwój branży OZE kieruje kolejne kroki do odpowiedniego zagospodarowania pojawiających się nadwyżek. Zainicjowana przez Unię Europejską transformacja energetyczna daje szansę na rozwój w polskim przemyśle. Takie działania wymagają jednak odpowiedniego wsparcia finansowego poprzez zainicjowanie pilotażowych wdrożeń innowacyjnych krajowych technologii.

Uruchomienie programu Nowa Energia ma być pierwszym krokiem na drodze rozwoju. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się krajowe przedsiębiorstwa pracujące nad technologiami w jednym z sześciu obszarów.

  1. Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu,
  2. Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru,
  3. Inteligentne miasta energii,
  4. Plusenergetyczne budynki,
  5. Stabilne, bezemisyjne źródła energii,
  6. Samowystarczalne klastry energetyczne.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, realizujący "przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjne zakładające uruchomienie produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu i wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej technologii, lub rozwiązanie we własnej działalności służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko".

Z przeznaczonego budżetu na rynkowe lub preferencyjne pożyczki NFOŚIGW ma przeznaczyć ok 2,3 mld zł, zaś na dotacje ok  200 mln zł. Przy czym dotacje mają być wykorzystane na realizację prac badawczo-rozwojowych. Pożyczki zaś będą udzielane w wysokości  do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalna dotacja ma wynieść 15 proc. Beneficjent programu Nowa Energia będzie mógł liczyć na umorzenie do 25 proc. kapitału wypłaconej pożyczki.

Więcej informacji na  nfosigw.gov.pl

« Powrót