Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce

POROZUMIENIE WODOROWE

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce

Felix Kurpiers, Prezes Zarządu WestWind Energy Polska, podpisał porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

WestWind Energy Polska jest jednym z 7 podmiotów z województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. obok PESA S.A., Krajowej Spółki Cukrowej czy Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej) przystępujących do wdrażania Polskiej Strategii Wodorowej.

Uroczystość podpisania „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce” z udziałem ministra Michała Kurtyki, wiceministra Ireneusza Zyski, przedstawicieli administracji, środowiska przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu odbyła się w dniu 14 października 2021 roku w Warszawie.

porozumienie wodorowe

Droga do neutralności klimatycznej

7 lipca 2020 r. podpisano „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego”.

List intencyjny Ministra Klimatu i Środowiska powołał 7 grup roboczych, złożonych z przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego. Na jego podstawie przystąpiono do opracowania propozycji działań ukierunkowanych na budowę rynku od strony popytowej oraz rekomendacje w zakresie stworzenia optymalnego otoczenia prawno-instytucjonalnego.

W celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 Rada Europejska zatwierdziła cel ogólny dla UE, zakładający ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990.

Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej zawarła porozumienie sektorowe dotyczące rozwoju gospodarki wodorowej.

Co zawiera porozumienie

W porozumieniu ujęte zostały propozycje działań skoncentrowanych na budowie rynku od strony popytowej oraz stworzenia odpowiednich regulacji prawnych i otoczenia instytucjonalnego. Co szczególnie istotne, porozumienie sektorowe wpisuje się politykę Unii Europejskiej w obszarze gospodarki wodorowej. Porozumienie ma służyć dynamicznemu rozwojowi gospodarki wodorowej w Polsce.

Porozumienie zawiera podział na cele strategiczne:

  1. Local- polski wkład
  2. Badania i rozwój
  3. Inwestycje
  4. Ludzie
  5. Współpraca

Główne cele Polskiej Strategii Wodorowej:

  1. stworzenie łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych
  2. wzmocnienie roli wodoru w budowaniu polskiego bezpieczeństwa energetycznego
  3. wdrożenie wodoru jako paliwa transportowego
  4. przygotowanie nowych regulacji dla rynku wodoru

O porozumieniu

Porozumienie jest kluczowym instrumentem wykonawczym Polskiej Strategii Wodorowej.

Realizacja postanowień porozumienia ma charakter otwarty, nieodpłatny i dobrowolny. Dokument ten nie formułuje wiążących zobowiązań dla żadnej ze stron ani nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Porozumienie zawierane jest na czas nieokreślony.

Współpraca pomiędzy podmiotami ma na celu efektywne realizowanie założeń porozumienia, które zwiększą innowacyjność polskiej gospodarki, przyczynią się do osiągnięcia pożądanej skali rozwoju rynku wodoru oraz wspomogą powołanie nowej organizacji zrzeszającej podmioty z branży wodorowej.

W celu stworzenia systemu zarządzania, monitorowania pracy, stworzenia warunków prawidłowej i efektywnej współpracy powołana została Rada Koordynacyjna do spraw Gospodarki Wodorowej.

Własność intelektualna i prawa z tym związane, w szczególności prawa autorskie własności przemysłowej oraz pozostałe zagadnienia prawne i organizacyjne dotyczące przedmiotu porozumienia, będą regulowane w drodze odrębnych umów lub porozumień pomiędzy zainteresowanymi stronami.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-porozumienie-sektorowe-na-rzecz-rozwoju-gospodarki-wodorowej-w-polsce

« Powrót