Rada Kordynacyjna ds. Rozwoju Sektora Biogazu i Biometanu

Rada Koordynacyjna

Rada Koordynacyjna do spraw Rozwoju Sektora Biogazu i Biometanu z udziałem Felixa Kurpiers, Prezesa Zarządu WestWind Biogaz.

29 marca 2022r. odbyło się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Biogazu i Biometanu. Wydarzenie realizuje postanowienia Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju biogazu i biometanu, które zostało podpisane 23 lipca 2021 r. Przewodniczącym spotkania był wiceminister Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Z radością informujemy iż firma West Wind Biogaz, była reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Felixa Kurpiers, który został powołany 03.03.2022r. na Członka Rady Koordynacyjnej Przez Ministra Klimatu i Środowiska panią Annę Moskwa. Minister Klimatu i Środowiska powołała 33 Członków, którzy reprezentują Strony Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Przewodniczącym Rady Koordynacyjnej został Pełnomocnik Rządu ds. OZE wiceminister Ireneusz Zyska.

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju biogazu i biometanu

Porozumienie jest platformą współpracy pomiędzy administracją rządową, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorców, inwestorów, łańcucha dostaw oraz sektora nauki.

Rozwój sektora biogazu i biometanu jest możliwy dzięki wielostronnej współpracy Rządu z przedstawicielami sektora, inwestorami, przedsiębiorcami zaangażowanymi bezpośrednio w przygotowanie, dostawę, realizacją, eksploatację instalacji wytwarzania biogazu i biometanu ale także dzięki budowaniu systemu wspierania rynku biogazu i biometanu w formie finansowej i legislacyjnej.

Zadania rady koordynacyjnej służą do realizacji Porozumienia, w zakresie monitorowania realizacji celów strategicznych, powołania grup roboczych zapewniających współpracę Stron w zakresie obszarów kluczowych, monitorowania poziomu local contet osiąganego przez inwestorów i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla sektora.

Pierwsze Posiedzenie Rady Koordynacyjnej dla Spraw Rozwoju Sektora Biogazu i Biometanu

Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej zaowocowało przyjętym Regulaminem Rady Koordynacyjnej oraz powołaniem Grup Roboczych w zakresie:

  • Grupa 1 – Rozwój lokalnych sieci dystrybucyjnych dla biogazu i biometanu
  • Grupa 2 - bioLNG i bioCNG oraz zatłaczania biometanu do krajowej sieci dystrybucyjnej gazu
  • Grupa 3 - Łańcuch dostaw i local content
  • Grupa 4 - Zagospodarowanie biomasy pochodzącej z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz nawozowe wykorzystanie substancji pofermentacyjnych
  • Grupa 5 - Identyfikowanie barier ograniczających rozwój rynku biogazu i biometanu oraz propozycji ich zniesienia
  • Grupa 6 - Mechanizmy wspierające i promocyjne, rozwój kadr i systemu kształcenia
  • Grupa 7 - Handel uprawnieniami do emisji unikniętych
  • Grupa 8 – Finansowanie projektów biogazowych i biometanowychRada Koordynacyjna Biogazu i Biometanu

Źródło:

https://www.gov.pl/web/klimat/pierwsze-posiedzenie-rady-koordynacyjnej-do-spraw-rozwoju-sektora-biogazu-i-biometanu

« Powrót